Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin programu lojalnościowego sklepu Skandynawskie.pl (zwany dalej Regulaminem)

I. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa zasady przystępowania do programu lojalnościowego sklepu Skandynawskie.pl (dalej Programu) oraz warunki uczestnictwa w Programie, w ramach którego Klientom w zamian za dokonane w sklepie Skandynawskie.pl (dalej Sklepie) zakupy przyznawane będą określone korzyści związane z działalnością Sklepu.

2. Programem objęte są jedynie produkty oferowane w sklepie Skandynawskie.pl

II. Uczestnictwo w Programie.

1.Uczestnikiem Programu może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest rejestracja na stronie: http://www.skandynawskie.pl/pl/reg

W formularzu muszą zostać wypełnione wszystkie dane.

3. Rejestracja online jest równoznaczna z akceptacją treści Regulaminu, w tym zasad przystępowania i uczestnictwa w Programie.

III. Przywileje związane z udziałem w Programie.

1. Uczestnictwo w Programie polega na gromadzeniu przez Uczestników na ich indywidualnych kontach punktów związanych z ich aktywnością konsumencką, tzn. częstotliwością dokonywania zakupów towarów oferowanych w sklepie Skandynawskie.pl lub zamieszczaniem w kartach produktów opinii o nich.

2. Uczestnik w celu przyznania mu przywilejów płynących z Programu powinien przed złożeniem zamówienia zalogować się na swoje konto poprzez stronę http://www.skandynawskie.pl/pl/login.

3. Jedna wydana na zakupy złotówka to jeden zebrany punkt.

4. Zebrane w programie punkty Uczestnicy mogą wymieniać na produkty, o ile ilość zebranych punktów jest wystarczająca do takiej wymiany.  Wymiana punktów na produkty odbywa się w oparciu o przelicznik, gdzie 100 zebranych punktów ma równowartość 3 zł.

5. W przypadku zwrotu produktu/ów, punkty za dany produkt/produkty są odejmowane.

6. Z tytułu uczestnictwa w Programie Uczestnikom będą przyznawane określone profity polegające między innymi na kierowaniu do nich akcji promocyjnych umożliwiających zakup w danym okresie oznaczonych towarów w promocyjnych cenach, na co uczestnicy wyrażają zgodę. Udzielone rabaty cenowe będą uzależnione od wartości zakupionych przez danego Uczestnika towarów w oznaczonym okresie.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania innych sposobów premiowania Uczestników za dokonywane w Sklepie zakupy.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłki produktu/ów wybranego/wybranych przez Uczestnika w ramach wymiany za zebrane punty w ciągu 50 dni, niezależnie od czasu realizacji podanego w karcie produktu (pojedynczej stronie z opisem produktu).

9. Prawo do korzystania z konta, jest prawem osobistym i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

IV. Ustanie Uczestnictwa.

1. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie i przesłania go mailem na adres: sklep@skandynawskie.pl Zakończenie uczestnictwa w Programie nastąpi w ciągu 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

2. Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Programu w sytuacji, gdy postępowanie Uczestnika jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem. Wykluczenie z Programu staje się skuteczne z dniem podjęcia w tym przedmiocie decyzji przez Organizatora, o czym wykluczony Uczestnik zostanie poinformowany na piśmie na podany adres korespondencyjny lub w drodze e-mailowej.

3. W wypadkach, o których mowa w ppkt 1 i 2 zebrane punkty Uczestnika stają się nieaktywne w dniu ustania uczestnictwa. Od tego dnia Uczestnik traci prawo do korzystania z wszelkich akcji promocyjnych związanych z uczestnictwem w Programie.

4. Z chwilą ustania uczestnictwa Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach związanych z realizacją Programu.

V. Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika, w rozumieniu art. 7 pkt 4. ustawy o ochronie danych osobowych jest Organizator. Organizator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych dotyczących Uczestnika, podanych w związku z przystąpieniem do Programu i uczestnictwem w nim.

2. Podanie przez Uczestnika jego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich uzyskanie przez Organizatora jest niezbędne do przystąpienia do Programu.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, jak również prawo do ich poprawiania, uzupełniania i prostowania zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, jak również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub do ich usunięcia, w przypadku jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ww. ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4. Wgląd do danych, ich kontrolę i modyfikację można dokonać poprzez stronę http://www.skandynawskie.pl/pl/login po utworzeniu konta i zalogowaniu się z podaniem adresu email i hasła.

5. Na zasadach, o których mowa w art. 23 Ustawy o ochronie danych osobowych Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych w przypadku zgody wyrażonej przez Uczestnika oraz w przypadku, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Organizatora polegających na marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług administratora danych.

6. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.

VI. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Programu, mogą być pisemnie zgłaszane na adres Organizatora przez cały okres trwania Programu, nie później jednak niż w terminie do 2 dni od daty zakończenia programu (decyduje data stempla pocztowego).

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres Uczestnika jak również opis i powód reklamacji i być przesłana listem poleconym na adres Organizatora. Forma pisemna zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

VII. Postanowienia końcowe.

1. Organizator uprawniony jest do zawieszenia lub zakończenia funkcjonowania Programu, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w formie pisemnej na podany adres korespondencyjny lub w formie e-mailowej. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Uczestnik ma prawo do skorzystania z profitów przyznanych mu przed datą otrzymania informacji o zawieszeniu lub zakończeniu funkcjonowania Programu.

2. Wszelkie zapytania oraz wątpliwości związane z uczestnictwem w Programie Uczestnicy mogą zgłaszać organizatorowi mailowo: sklep@skandynawskie.pl.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, co nie będzie mieć wpływu na prawa już nabyte przez Uczestników. Z każdą zmianą Uczestnicy mogą się zaznajomić na stronie internetowej www.skandynawskie.pl

4. Regulamin Programu dostępny jest na stronie http://www.skandynawskie.pl/pl/i/Regulamin-programu-lojalnosciowego/32 

5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.

6. Prawa związane z Programem nie mogą być odsprzedawane lub przenoszone pomiędzy Uczestnikami Programu. 

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Pułrusk, dnia 13 lipca 2021 r. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl